Regulament concurs 2017

Pentru a aprecia trebuie sa fii logat

=REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“Castiga un pistol inteligent cu Bluetooth !”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

  • Pe pagina oficiala de Facebook Quickmobile organizatorul campaniei (denumita in continuare "Concursul"), este Euro Retail Tech SRL (denumit in continuare “Organizatorul”), societate romana, cu sediul in Baia Mare, Bulevardul Bucuresti, nr. 118, 430013, inregistrata la Registrul Comertului din Baia Mare , sub nr. J24/1536/2004 CUI: RO16823860.

 

Art. 2. Temeiul legal

2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Art. 3. Durata Concursului si aria de desfasurare

3.1. Concursul se desfasoara in perioada 22.02.2017-28.02.2017 pe pagina oficiala de Facebook Quickmobile.

 

Art. 4. Conditii cu privire la dreptul de participare la Campanie

4.1 In concurs se poate inscrie orice persoana, cu varsta peste 18 ani, cetatean roman, exceptie facand angajatii Organizatorului. La Concurs nu pot participa angajatii Organizatorului si/sau membrii familiilor acestora pana la gradul 3 de rudenie inclusiv, precum si alte persoane asociate concursului. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

4.2. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

 

Art. 5. Mecanismul de derulare al Campaniei

5.1. Pentru a se inscrie in Concursul “Castiga un pistol inteligent cu Bluetooth”, participantii de pe pagina oficiala de Facebook Quickmobile trebuie sa eticheteze intr-un comentariu o persoana (un prieten) si sa spuna care este jocul lui preferat pe smartphone. Daca castigatorul nu va fi validat, se va trece la urmatorul concurent validat, care a respectat toate conditiile prezentului regulament.

 

5.2. Nu participa la Concurs persoanele care nu respecta prezentul regulament.

 

Art. 6. Premiile Campaniei

6.1 Premiile Campaniei:

Castigatorul validat de catre organizatori va primi un gadget, un pistol inteligent cu Bluetooth, marca STAR.

 

Art. 7. Procedura pentru validarea, revendicarea si distribuirea premiilor

7.1. Extragerea se va face prin platforma random in data de 01.03.2017.

 

7.2 Castigatorul se va alege dintre persoanele care au etichetat o persoana si au comentat, acest lucru fiind inscrierea propriu-zisa. Tragerea la sorti se va face prin platforma online Random.org.

 

7.3. Participantii extrasi ca fiind castigatori si validati, trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare din momentul contactarii, datele personale pentru livrarea premiului.  

 

7.4. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul Concursului o considera drept frauda.

 

7.5. Validarea castigatorului se va face in decursul a 14 zile urmand ca dupa validarea castigatorului premiul sa se livreze in decursul a 30 de zile lucratoare.

Daca in cel putin unul dintre aceste cazuri organizatorul observa un comportament online fraudulos, acesta isi rezerva dreptul de a anula castigatorul si va trece automat la validarea urmatorului concurent care se incadreaza in criteriile de validare.

 

7.6. Numele castigatorilor va fi publicat pe pagina oficiala de Facebook a Quickmobile.

 

Art. 8. Taxe si impozite aferente

8.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

8.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

Art. 9. Regulamentul Concursului

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.quickmobile.ro cat si la sediul Organizatorului.

 

Art. 10. Forta majora

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitine, pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca Organizatorul invoca forta majora, acesta are obligatia de a comunica participantilor Concursului existenta acesteia, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forma majora.

10.3. Cazul de forta majora va fi comunicat pe pagina oficiala de Facebook a Quickmobile.

 

Art.11. Litigii

11.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

11.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

11.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Baia Mare.

 

11.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Concursului si va face public acest lucru pe pagina oficiala de Facebook a Quickmobile.

 

Art. 12. Incetarea Campaniei

12.1. Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea Concursului, Organizatorul putand, in acest ultim caz, sa decida prelungirea duratei de desfasurare a Campaniei.

 

Art.13. Date cu caracter personal

13.1. Prin participarea la Concurs, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestuia, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului, etc.

 

13.2. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

 

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

 

13.4. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Baia Mare, Bulevardul Bucuresti 118, judetul Maramures, Romania.

 

Art. 14. Contestatii

14.1. Cererea scrisa a participantilor la Concurs in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxin 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelor/numelui castigatorului/ castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

Art.15. Clauze finale

15.1. Regulamentul oficial de desfasurare a Concursului este disponibil in mod gratuit pentru orice solicitant.

 

15.2. Pentru detalii privind Concursul, participantii pot accesa articolul din site-ul Organizatorului www.quickmobile.ro

 

15.3. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor de la Concurs.

 

15.4. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

 

15.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului inainte de a intra in vigoare prin intermediul paginii oficiale de Facebook a Quickmobile.

 

Concursul de desfasoara pe pagina oficiala de Facebook a Quickmobile.

 

Comentarii Pentru a comenta trebuie sa te autentifici