Concurs cel mai activ afiliat

Pentru a aprecia trebuie sa fii logat

Regulamentul Campaniei ,,Cel mai activ afiliat"

  1.      ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1  Organizatorul Campaniei ,,Cel mai activ afiliat" de la QuickMobile denumita in continuare ,,Campania" este S.C ELECTRO MOBILE S.R.L cu sediul in Baia Mare, str. Ferastraului, nr. 28-30, jud. Maramures, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J24/422/09.03.2005, cod de inregistrare in scopuri de TVA 17335094, avand contul nr. RO49BTRL02501202125086XX, reprezentata prin dl. Tudor Tiboc in calitate de General Manager.

 2.      DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1  Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei in perioada 1 aprilie – 30 aprilie 2015 inclusiv.

 3.      PARTICIPANTI  SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1  La campania Cel mai activ afiliat poate participa orice persoana, inscrisa in platforma de marketing afiliat Profitshare (afiliat), care genereaza comisioane pentru QuickMobile,  cu exceptia angajatilor S.C ELECTRO MOBILE S.R.L si S.C. Conversion Marketing S.R.L.

3.2  . Participa doar persoanele care:

  • Genereaza comisioane pentru QuickMobile, prin intermediul Instrumentelor de Promovare din Platforma de Marketing Afiliat Profitshare, in perioada 1 aprilie – 30 aprilie inclusiv.
  • Indeplinesc toate celelalte conditii din prezentul art. 3.

      3.3. Participantii trebuie sa detina  cetatenie sau rezidenta romana.

      3.4.  Datele furnizate de participant prin intermediul contului de afiliat Profitshare trebuie sa                                                         

            fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

      3.5. Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie este de 18 ani impliniti in ziua

            inceperii Campaniei, respectiv 1 aprilie.

     3.6.  Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului.

     3.7.  Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

     3.8.   Afiliatul este acea persoana fizica, juridica sau PFA care are un cont in platforma de marketing afiliat Profitshare, asa cum este aceasta definita in cadrul Termenilor si Conditiilor       Profitshare disponibile la adresa: https://profitshare.ro/terms

 

 

 4.      MECANISMUL CAMPANIEI

4. 1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3 din prezentul regulament, trebuie sa genereze  comisioane  pentru QuickMobile, prin intermediul Instrumentelor de Promovare Profitshare.

4. 2. Prin acceptarea premiului, castigatorul isi da acordul expres pentru utilizarea datelor lui personale si respectiv a imaginii in scopuri publicitare.

5. PREMIILE

5.1. Premiile Campaniei consta in:

- 1 telefon Samsung Galaxy S6

- 1 tableta XIOMI MIPAD

- 1 Smartwatch ZeCircle

- 1 tableta NOKIA LUMIA 2520

Valoarea totala a premiilor este de 6309 lei, TVA inclus.

6.      DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1 Vor fi desemnati 4 (patru) castigatori care vor primi cate un premiu conform art. 5, in urmatoarele conditii: clasamentul final va tine cont de valoarea conversiilor inregistrate si aprobate in perioada 1 aprilie – 30 aprilie si prin tragere la sorti indiferent de valoarea comisioanelor

6.2. Castigatorii vor fi alesi dintre toti participantii la Campanie conform articolului 4.1, la data de 1 iunie  2015 si vor fi reprezentanti de 4 (patru) castigatori care vor primi cate un premiu conform art. 5, in urmatoarele conditii: 3 cei mai buni afiliati vor primi cele 3 premii si 1 cu tragere la sorti, produsul Nokia..Clasamentul final va tine cont de numarul conversiilor inregistrate si aprobate in perioada 1 aprilie – 30 aprilie.

6.3.Organizatorul va contacta castigatorii prin intermediul adresei de e-mail folosita de catre acestia pentru utilizarea Platformei de marketing Afiliat Profitshare, in maxim 2 (doua ) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca, in urma transmiterii e-mail-ului, unul sau mai multi Castigatori nu raspund in termen de 5 (cinci) zile lucratoare, printr-un e-mail de confirmare sau daca refuza premiul, se va desemna un alt castigator. Noul castigator va fi urmatorul afiliat eligibil pentru Campanie, dupa castigatorul initial, conform articolului

6.4. In cazul nerevendicarii unuia dintre premii, clasamentul castigatorilor si tragerea la sorti se vor reface in scopul determinarii premiilor ce vor oferi celor 4 (patru) castigatori finali.

6.5.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu desemna castigator un participant care nu respecta Termenii si Conditiile Profitshare sau Termenii si Conditiile programului de afiliere QuickMobile din platforma de marketing afiliat Profitshare.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator.

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Validarea castigatorilor se face doar pe baza unuia dintre urmatoarele documente: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport.

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira catre bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant). http://www.quickmobile.ro/article--despre-noi--2007.html

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta major care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Organizatorului va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul http: http://blog.profitshare.ro/

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare.

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct si/sau indirect, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele Castigatorilor prezentei Campanii si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris astfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor tale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

      

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, H.G. nr. 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de accord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti.

15.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru atat prin intermediul website-ului: http://blog.profitshare.ro/ cat si prin afisare la sediul acestuia.

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea premiului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cinsprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, aceasta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legi a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participatilor la Campanie.

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care Castigatorii desemnati si validati, nu beneficiaza de Premiul oferit de catreb Organizator din motive care nu tin de acesta si nici de actiunile si/sau inactiunile Castigatorilor.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiune ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare prin intermediul website-ului http://blog.profitshare.ro/

 

Organizatorul Campaniei

,, Cel mai activ afiliat"

S.C ELECTRO MOBILE S.R.L.

Prin dl. Tudor Tiboc in calitate de General Manager

 

Comentarii Pentru a comenta trebuie sa te autentifici